Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 13 – Płatność

Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artkuł 17 – Sklep

Artykuł 1 – Definicje

W tych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcja długoterminowa: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: udostępniony przez przedsiębiorcę wzór formularza odstąpienia od umowy, który konsument może wypełnić, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 9. Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość wykorzystywana jest wyłącznie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technologia porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Zetnets, Keizersgracht 391a, 1016EJ Amsterdam, Holandia

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +31648887614

Adres e-mail: kontakt@beautifullbody.pl

Kvk: 92391710

Numer identyfikacyjny BTW: NL004950741B63

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranego na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się u przedsiębiorcy i na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ust. poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go odczytać konsumenta można łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków, konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie to go dotyczy. jest jak najbardziej korzystne.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych okaże się w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zostanie unieważnione, pozostała część umowy i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione za obopólną zgodą, poprzez postanowienie możliwie najbardziej zbliżone do zakresu oryginału.
 6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niepewność co do interpretacji lub treści jednego lub większej liczby postanowień naszych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie zdjęcia i specyfikacje zawarte w ofercie mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Zdjęcia produktów stanowią prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w

specjalny:

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekaz danych w formie elektronicznej oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania podając uzasadnienie lub obwarować wykonanie specjalnymi warunkami.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z produktem lub usługą następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły one zostać przez konsumenta w przystępny sposób zapisane na trwałym nośniku danych:
 6. adres oddziału przedsiębiorcy, do którego Konsument może zgłosić reklamację;
 7. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jednoznaczne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
 9. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał je już konsumentowi przed zawarciem umowy;
 10. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony.
 11. W przypadku transakcji terminowej postanowienie z ust. poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa zawierana jest pod warunkami zawieszającymi wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Podczas dostarczania produktów:

 1. Konsument dokonując zakupu produktów ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
 2. W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – jeśli jest to rozsądnie możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Konsument ma obowiązek poinformować o tym za pomocą wzoru formularza. Po wyrażeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt w terminie 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, np. dowodem nadania przesyłki.
 4. Jeżeli Klient nie wskazał, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Podczas świadczenia usług:

 1. Konsument świadcząc usługi ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument będzie postępował zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, maksymalnie koszty zwrotu poniesie on.
 2. Jeżeli Konsument uiścił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jest to uzależnione od tego, czy produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub czy istnieje jednoznaczny dowód kompletnego zwrotu. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności.
 3. Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości produktu.
 4. Konsument nie może ponosić odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie podał wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy, należy to zrobić przed zawarciem umowy sprzedaży.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć przysługujące konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w terminie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku produktów:
 3. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
 4. które mają wyraźnie osobisty charakter;
 5. które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi;
 6. które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;
 7. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. dla poszczególnych gazet i czasopism;
 9. za nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w przypadku którego konsument złamał pieczęć.
 10. dla produktów higienicznych, w przypadku których konsument złamał plombę.
 11. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku usług:
 12. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjnej, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym okresie;
 13. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu do odstąpienia od umowy;
 14. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

 1. W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmiany cen na skutek zmiany stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od ust. poprzedzającym przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o cenach zmiennych, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta odpowiedzialność za wahania oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów prawa.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
 5. wynikają z przepisów prawa lub przepisów; Lub
 6. konsument ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 7. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 8. Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie i typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i typograficznych. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru po błędnej cenie.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. i/ lub regulacje rządowe. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na uprawnienia i roszczenia, jakie Konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy w formie pisemnej w terminie 4 tygodni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednakże przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli:

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał firmie.
 3. Mając na uwadze postanowienia ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia sprawnie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, chyba że Konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostaw mają charakter orientacyjny. Konsument nie może czerpać żadnych praw z jakichkolwiek określonych okresów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przedsiębiorca zwróci uiszczoną przez konsumenta kwotę w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania.
 6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zamienny. Nie później niż w momencie dostawy, w sposób jasny i zrozumiały zostanie stwierdzone, że dostarczony zostanie przedmiot zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia towaru konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i ogłoszonym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 8. Książki drukowane są w kolorze czarnobiałym

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Zakończenie

 1. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, pod koniec czasu trwania umowy, z uwzględnieniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może odstąpić od umów, o których mowa w ustępach poprzednich:

Rozszerzenie

Artykuł 13 – Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, należności konsumenta należy uregulować w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten przypada po konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy szczegółach płatności.
 3. W przypadku braku zapłaty przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć uzasadnionymi kosztami, o których konsument został wcześniej powiadomiony.

Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady przez konsumenta.
 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca ustosunkuje się w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczony produkt.

Artykuł 15 – Spory

 1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą zostać zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Artkuł 17 – Sklep i ogłoszenia na stronie

1.Ogłoszenia na stronach Mechanik w twoim mieście

Firma Mechanik w twoim mieście ma prawo do usnięcia ogłoszeń firm znajdujących się na stronach Internetowych firmy Mechanik w twoim mieście lub powiązanych z firmą Mechanik w twoim mieście jeśli klient nie wywiązuje się z przestrzegania podstawowych zasad współpracy ze swoimi klientami lub świadczone usługi odbiegają znacznie od oferowanych przez firmę klienta.

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za skutki korzystania z ofert firm znajdujących się w ogłoszeniach na stronach internetowych firmy Mechanik w twoim mieście z którymi współpracuje i ich terminową realizację jak i również poniesione straty finansowe przez klientów firmy, której reklama znajduje się na stronach Internetowych firmy Mechanik w twoim mieście.

Klient zezwala na umieszczanie linków i ogłoszeń na stronach firmy Mechanik w twoim mieście by zwiększyć popularność ogłoszenia klienta.

2. Ogłoszenia płatne na stronie Mechanik w twoim mieście

Ogłoszenia na stronie Mechanik w twoim mieście są płatne, a ich kolejność ustala firma Mechanik w twoim mieście.

Banery reklamowe na stronach firmy mogą zostać wykorzystane jako reklama do umieszczenia oferty klienta firmy Mechanik w twoim mieście. Koszt takiej reklamy ustala Firma Mechanik w twoim mieście

3. Reklama fizyczna

Klient zamawiając na stronie internetowej firmy Mechanik w twoim mieście usługę reklamy fizycznej zgadza się z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej firmy Mechanik w twoim mieście.

Wszystkie materiały potrzebne do stworzenia projektu fizycznej reklamy muszą zostać na czas przesłane drogą email. W innym wypadku firma Mechanik w twoim mieście nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z brakiem materiałów potrzebnych do stworzenia projektu.

Firma Mechanik w twoim mieście wykonuje projekt reklamy zachowując określony termin realizacji projektu. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

Po wykonaniu zlecenia klient może wprowadzić trzy poprawki w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia projektu.

Wysyłka projektów reklamowych jest określona w punkcie 14

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za opóźnienia związane z opóźnieniem w realizacji projektu we wszystkich projektach jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

Opisy reklamy fizycznej znajdują się na stronie internetowej firmy Mechanik w twoim mieście

4. Reklama w Internecie

Klient zgadza się na użycie danych firmowych w ogłoszeniach na stronie internetowej firmy Mechanik w twoim mieście jak i również na innych stronach z którymi firma Mechanik w twoim mieście współpracuje lub jest w ich posiadaniu.

Klient zgadza się na publikację jego reklamy na portalach społecznościowych.

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada kontrolę pozytywnych lub negatywnych komentarzy na portalach internetowych ze strony innych ich użytkowników.

5. Abonamenty usług firmy Mechanik w twoim mieście

Firma Mechanik w twoim mieście wykonuje projekt strony zachowując określony termin realizacji projektu podany w umowie podpisanej przed przystąpieniem do jego realizacji. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

Po wykonaniu zlecenia klient może wprowadzić trzy poprawki w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia projektu.

Firma Mechanik w twoim mieście zobowiązuje się w zależności od rodzaju abonamentu do utrzymywania strony w dobrej kondycji technicznej.

Strony internetowe, stworzone przez firmę Mechanik w twoim mieście są jej własnością i po zakończeniu umowy lub braku opłacenia abonamentu klient nie ma dostępu do strony.

Klient jest zobowiązany przed współpracą do przekazania kodu z dostępem do wykupionej domeny. Jeśli domena zostanie wykupiona przez firmę Mechanik w twoim mieście  po zakończeniu współpracy i po dokonaniu płatności abonamentu kod do domeny zostają wysłane na podany adres email przez klienta. Koszt utrzymania domeny ponosi klient.

Teksty i tłumaczenia na strony wykonane przez firmę Mechanik w twoim mieście umieszczane są w porozumieniu z klientem i po otrzymaniu pliku w formacie word do pięciu dni roboczych.

Zdjęcia na stronę internetową są umieszczane za zgodą klienta i po jego akceptacji. Zdjęcia muszą zostać wysłane na adres email firmy Mechanik w twoim mieście w formacie pozwalającym na ich obróbkę.

Firma Mechanik w twoim mieście nie ponosi odpowiedzialności za osadzanie tekstów lub zdjęć nie zgodnych z obowiązującym prawem lub jako kopii już istniejących projektów. Klient jest zobowiązany do przesyłania tekstów i zdjęć do których ma pełne prawa autorskie. Odpowiedzialność za złamanie tego przepisu grozi odpowiedzialnością karną przez klienta.

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za opóźnienia związane z realizacją projektów jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

6. Logo i wizytówki

Logo i wizytówki zostają stworzone na podstawie projektu ustalonego z klientem i z materiałów przedstawionych klientowi podczas tworzenia projektu.

Projekt może zostać maksymalnie trzy razy poprawiany na życzenie klienta do dwóch tygodni od ukończenia projektu. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

Stworzone logo zostaje wysłane drogą email do klienta w możliwych do zrealizowania plikach w określonym umową czasie.

7. Cennik

Cennik usług firmy Mechanik w twoim mieście znajduje się na stronie Internetowej Mechanik w twoim mieście

Firma Mechanik w twoim mieście ma prawo do podwyższenia abonamentów w każdym dowolnym terminie.

8. Płatność

Płatność za usługę można dokonać przez stronę internetową kontakt@mechanikwtwoimmieście.pl lub link do płatności lub przelewem bankowym.

Klient dokonuje płatności przed wykonaniem projektu

Przystąpienie do tworzenia projektu jest liczona od momentu odnotowania płatności przez klienta.

9. Reklamacja

Reklamacja produktów stworzonych przez firmę Mechanik w twoim mieście musi zostać przesłana na adres email do dwóch tygodni od odebrania przesyłki przez klienta na adres email kontakt@mechanikwtwoimmieście.pl W wiadomości należy przesłać zdjęcia produktów i opis reklamacji jak i również dane firmy oraz numer zamówienia. Reklamacja jest rozpatrywana do dwóch tygodni od jej otrzymania.

10. Opóźnienia w realizacji projektu

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za spóźnienia w realizacji projektów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie Internetowej kontakt@mechanikwtwoimmieście.pl z winy klienta lub firm trzecich.

11. Rozporządzenia końcowe

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za opóźnienia związane z opóźnieniem we wszystkich projektach jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

Firma Mechanik w twoim mieście ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia w sytuacji braku płatności ze strony klienta lub kiedy uzna, że klient nie wywiązuje się z zawartych umów z innymi osobami lub firmami.

Wszystkie projekty na stronie internetowej Mechanik w twoim mieście muszą zostać zaakceptowane przez klienta przed opublikowaniem ich w Internecie lub wysłaniem ich do klienta.

Firma Mechanik w twoim mieście nie odpowiada za działanie osób trzecich mających dostęp do informacji znajdujących się w ogłoszeniach na stronach firmy Mechanik w twoim mieście.

Za zgodą klienta może zostać osadzone logo firmy Mechanik w twoim mieście na każdym wykonanym przez firmę Mechanik w twoim mieście projekcie.

Strony internetowe stworzone przez firmę Mechanik w twoim mieście posiadają w stópce dane firmy Mechanik w twoim mieście jako wykonawcy strony Internetowej.

Dostęp do strony Internetowej ze względu na bezpieczeństwo nie jest udzielany klientowi podczas współpracy.

Wszystkie prace dotyczące renowacji, poprawek, jak i również osadzanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej klienta mogą zostać wykonane tylko przez firmę Mechanik w twoim mieście w określonym w umowie czasie.

Firma Mechanik w twoim mieście nie ponosi odpowiedzialności za szkody wykonane przez firmy, które posiadają ogłoszenia na stronach firmy Mechanik w twoim mieście lub na portalach społecznościowych.

Ogłoszenia na stronach firmy Mechanik w twoim mieście zostają osadzone po sprawdzeniu istnienia firmy w odpowiednim Urzędzie w danym kraju.

Firma Mechanik w twoim mieście ma prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia klienta na stronach Mechanik w twoim mieście jeśli uzna to za słuszne.

Jeśli zostanie stwierdzone złamanie jednego z punktów regulaminu znajdującego się na stronie internetowej firmy Mechanik w twoim mieście ogłoszenie zostaje usunięte ze wszystkich stron firmy Mechanik w twoim mieście bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wszystkich usług firmy Mechanik w twoim mieście i jej pochodnych.

Klient jest zobowiązany do powiadomienia firmy Mechanik w twoim mieście o zakończeniu działalności gospodarczej maksymalnie dwa tygodnie po zamknięciu firmy. W razie nie zastosowani się do wytycznych tego punktu firma Mechanik w twoim mieście ma prawo do usunięcia wszystkich płatnych i bezpłatnych ogłoszeń klienta. Wszystkie koszty związane z reklamą klienta takich jak strona internetowa czy usługa reklam nie zostają zwrócone klientowi. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za brak przekazania informacji o zakończeniu działalności gospodarczej.

Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.

Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.

Za pomiary potrzebne do zrealizowania reklamy, jakość zdjęć w reklamie, własne filmy wideo, teksty na stronach i ogłoszeniach odpowiada klient.

12. Wysyłka

Paczki z produktami zostają wysyłane z podaniem kodu wysyłki, który zostaje przekazany klientowi po zrealizowanym projekcie na podany adres email. Klient jest zobowiązany w podanym terminie odebrać nadaną przesyłkę. Firma Mechanik w twoim mieście nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie przesyłki na czas przez klienta. Koszty ponownej wysyłki ponosi klient.

Po odbiorze paczki z produktem należy zrobić jej zdjęcie jak i również zdjęcie otrzymanego produktu. Ta czynność jest potrzebna do reklamacji w sytuacji uszkodzenia paczki podczas transportu.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń należy wysłać wiadomość na adres email kontakt@mechanikwtwoimmieście.pl i opisać sytuację podając numer zamówienia podany podczas podpisania umowy.

13. Wypowiedzenie umowy lub usługi firmy Mechanik w twoim mieście

Wypowiedzenie usługi oferowanej przez firmę Mechanik w twoim mieście to siedem dni. By wypowiedzieć umowę należy siedem dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca wysłać na adres email kontakt@mechanikwtwoimmieście.pl prośby o zakończenie usługi gdzie należy podać numer faktury.